Skip to Content

EERSTE ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF

Actieve Verdediging der WapenLiefhebbers maart 2020

EEN EERSTE ARREST VAN HET GRONDWETTELIJK HOF OVER DE WAPENWETSWIJZIGING VAN 7 JANUARI 2018

Op datum van 20 februari 2020 heeft het Grondwettelijk Hof (GH) een uitspraak gedaan over de procedure tot vernietiging van enkele van de artikelen van de wapenwetswijziging van 7 januari 2018, namelijk:
- Over de ongelijkheden in de amnestieregeling
- Over de instelling van de vergunningsplicht voor laders.

Het GH heeft met haar arrest de beide vragen tot vernietiging, ingediend door de AVWL, verworpen!!

Het oordeel van het G H kan worden samengevat als volgt:

- Wat betreft de amnestieregeling meent het Hof vooreerst dat de door de Ministerraad aangehaalde doelstellingen van de regeling het verschil in behandeling verantwoorden tussen personen die aangifte doen van een illegaal wapen dat nog niet het voorwerp uitmaakte van een specifiek proces-verbaal of van een specifieke onderzoeksdaad, en personen die aangifte doen van een illegaal wapen dat hiervan wel reeds het voorwerp heeft uitgemaakt.

Evenmin is de amnestieregeling volgens het G H in strijd met het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Het zou voldoende duidelijk zijn wat precies moet worden verstaan onder de begrippen “specifiek proces-verbaal” en “specifieke onderzoeksdaad”, zodat de rechtsonderhorige kon weten in welke gevallen hij alsnog zou kunnen worden vervolgd voor zijn illegaal wapenbezit. Het Hof erkent dat de betrokkene niet noodzakelijk op de hoogte is van elke onderzoeksdaad die wordt gesteld met betrekking tot zijn illegaal wapenbezit en dat dit onzekerheid kan veroorzaken, maar meent dat dit evenmin kan leiden tot een schending van het strafrechtelijk legaliteitsbeginsel. Het Hof verwijst naar het feit dat een regularisatieregeling “een uitzonderlijke mogelijkheid [creëert], voor personen die een strafbaar feit hebben gepleegd, om hieraan een einde te maken, zonder vervolgd te worden”. Hierdoor zou deze onzekerheid niet kunnen worden vergeleken met de rechtsonzekerheid die voortvloeit uit de invoering van straffen waarin niet voorzien was op het ogenblik waarop het misdrijf werd begaan. Die laatste vorm van rechtsonzekerheid is, in tegenstelling tot de onzekerheid in het kader van de amnestieregeling, niet voor verantwoording vatbaar

- Wat betreft de invoering van de vergunningsplicht voor het verhandelen en voorhanden hebben van laders oordeelt het G H vooreerst dat deze maatregel niet valt onder het toepassingsgebied van de Europese richtlijn van 9 september 2015, en daarom niet moest worden aangemeld bij de Europese Commissie. Het Hof weigert ook om hierover een prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie.

De regeling inzake laders zou daarnaast ook niet strijdig zijn met het vrije verkeer van goederen. Het Hof oordeelt dat is voldaan aan de door het Hof van Justitie uitgewerkte voorwaarden inzake “verkoopmodaliteiten”, vermits de regeling geldt voor iedereen die in België laders verhandelt, zonder onderscheid, en dezelfde juridische en feitelijke gevolgen heeft voor alle in België verhandelde laders, ongeacht de herkomst daarvan. Ook op dit punt hoeft geen prejudiciële vraag te worden gesteld aan het Hof van Justitie, aldus het G H.

AVWL is het met deze zienswijze niet eens en wenst verder te gaan in haar stappen om dit misbaksel van wet aan te vallen omdat het arrest de deur openzet voor verdere ontoelaatbare handelingen vanwege de overheid die de basisregels van de wetgeving niet respecteert. Deze overheid haalt verder wel de Europese regels tevoorschijn wanneer het haar past maar negeert dezelfde Europese regels wanneer het haar niet past….. hetgeen leidt tot totale willekeur in de wetgeving!

Daarom onderzoekt AVWL nu de mogelijkheid om naar de Europese commissie te stappen met een klacht tegen de invoering van een vergunningsplicht voor de laders, omdat de Belgische overheid geen stappen gezet heeft bij deze Europese Commissie om die vergunningsplicht in te voeren terwijl de Europese regels eisen dat, wanneer het vrij verkeer van goederen aan banden gelegd wordt in een lidstaat (en dus eveneens aan al de inwoners van al de andere lidstaten), de Europese Commissie hier op voorhand dient over ingelicht te worden.

Ook voor de ongelijke behandeling van de burgers, die wensten in te gaan op de amnestieregeling en die door die handeling schade ondervonden hebben (in beslagname van hun wapens en/of een veroordeling of betaling van een boete), wenst AVWL verdere stappen te zetten. In dit geval kan AVWL echter niet opkomen voor het Algemeen Belang maar kunnen alleen de mensen die daadwerkelijk schade ondervonden hebben, een procedure opstarten. AVWL is bereid om die mensen, daadwerkelijk te steunen in hun actie.

AVWL wil hier ook de honderden mensen, clubs en handelaars, van harte bedanken voor de zeer grote financiële steun die zij ons gegeven hebben om de belangen van de legale wapenbezitters te behartigen.
Dit geeft ons de mogelijkheid om deze belangen verder met hand en tand te verdedigen!

DANIEL BEETS
VOORZITTER
E-MAIL : daniel_beets@telenet.bearticle | by Dr. Radut